เอกสารประกอบการเรียน ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 2

     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ให้นักเรียนดาวน์โหลดและนำมาประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยทุกครั้ง และ เอกสารนี้ ยังเป็นแนวข้อสอบอีกด้วย   บทที่ 5 งานและพลังงาน ดาวน์โหลด บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน ดาวน์โหลด… อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเรียน ฟิสิกส์ ม.5 เทอม 1

     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ให้นักเรียนดาวน์โหลดและนำมาประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยทุกครั้ง และ เอกสารนี้ ยังเป็นแนวข้อสอบอีกด้วย   บทที่ 9 คลื่นกล ดาวน์โหลด บทที่ 10 เสียง ดาวน์โหลด… อ่านต่อ...

เอกสารประกอบการเรียน ฟิสิกส์ ม.4 เทอม 1

     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาฟิสิกส์ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ให้นักเรียนดาวน์โหลดและนำมาประกอบการเรียนวิชาฟิสิกส์ด้วยทุกครั้ง และ เอกสารนี้ ยังเป็นแนวข้อสอบอีกด้วย   บทที่ 1 บทนำ ดาวน์โหลด บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในแนวตรง ดาวน์โหลด… อ่านต่อ...

ปริมาณและหน่วยทางฟิสิกส์

     ปริมาณ (Quantities) ในวิชาฟิสิกส์อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ได้ 2  รูปแบบ แบ่งโดยใช้ลักษณะของปริมาณเป็นเกณฑ์ ปริมาณเวกเตอร์ ปริมาณสเกลาร์ แบ่งโดยใช้ที่มาของปริมาณเป็นเกณฑ์ ปริมาณมูลฐาน ปริมาณอนุพัทธ์ ปริมาณเสริม        เรามาดูรูปแบบแรกกันก่อน การแบ่งโดยใช้ลักษณะเป็นเกณฑ์ การแบ่งรูปแบบนี้ ในวิชาฟิสิกส์ จะถูกนำไปใช้ในการจัดกลุ่มตัวแปลต่างๆ… อ่านต่อ...

วิทยาศาสตร์

      วิชาวิทยาศาตร์ (Science) คือ วิชาที่ศึกษาสิ่งต่างที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่า สิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิต ปรากฎการณ์ต่างๆ รวมทั้ง อวกาศและจักรวาล อีกด้วย ซึ่งมีการศึกษาค้นคว้าเป็นขึ้นเป็นตอน มีระเบียบแบบแผน ที่รวมเรียกว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   วิทยาศาสตร์ แบ่งได้เป็น 2 สาขา… อ่านต่อ...